Nasos impelleri ýöriteleşdirilen ululyklar Maýa goýum guýmalary poslamaýan polat material

Gysga düşündiriş:

Haryt: Nasos impelleri ýöriteleşdirilen ululyklar Maýa goýum guýmalary poslamaýan polat material
Material: Poslamaýan polat (Dupleks hem girýär) / atylylyga çydamly polat / Uglerod polat / ergin polat we ş.m.
Reňk: Kümüş
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Faceerüsti bejermek:Müşderileriň islegi
Hyzmat:OEM / ODM
Önümçilik prosesi:Maýa goýumlary
Synag ukyby:Spektrometr derňewi / Metallurgiýa derňewi / Dartyş synagy / Täsir synagy / Gaty synag / rentgen barlagy / Magnit bölejikleri kesgitlemek / Suwuk geçiş synagy / Magnit geçirijilik synagy / Radioaktiw kesgitlemek / basyş we syzmak synagy

Nasos impelleri ýöriteleşdirilen ululyklar Maýa goýum guýmalary Poslamaýan polat material8
Nasos impelleri ýöriteleşdirilen ululyklar Maýa goýum guýmalary Poslamaýan polat material9
Nasos impelleri ýöriteleşdirilen ululyklar Maýa goýum guýmalary poslamaýan polat material7

Düşündiriş

Nasos hereketlendirijiler pudagyndaky iň täze teklibimizi hödürlemek - maýa goýum guýma we poslamaýan polat materiallaryny ulanyp, ajaýyp ululyklaryň köpüsini hödürleýäris.Kompaniýamyzda, elmydama müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga we ähli önümlerimiz üçin iň oňat netijäni bermäge çalyşýarys.

Döredilen OEM / ODM hyzmat üpjün ediji hökmünde, müşderileriň isleglerine laýyk gelýän we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegimizi üpjün etmek üçin iň täze tehnologiýalary we önümçilik amallaryny ulanýarys.Lostitirilen mum guýulmagy diýlip hem atlandyrylýan maýa goýum guýusy, nasos impellerlerini öndürmekde ulanýan işimizdir.Bu prosesi ulanyp, ajaýyp ýerüsti gutarnykly çylşyrymly şekilleri öndürip bileris.

Emma bu hemmesi däl - senagat tehnikasy we enjamlary dünýäsinde hiliň we howpsuzlygyň birinji orunda durýandygyny bilýäris.Şonuň üçin zawodymyzda analitiki we mehaniki taraplaryň giň toplumyny öz içine alýan synag mümkinçiliklerimiz bar.Spektroskopiki we metallurgiki derňewlerimiz, material düzümini takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär, dartyş, täsir we gatylyk synaglarymyz önümlerimiziň zerur güýç we berklik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Şeýle hem, rentgen barlagyny, magnit bölejiklerini barlamagy, suwuk geçiş synagyny we ýerüsti kemçilikleri ýa-da döwükleri ýüze çykarmak üçin magnit geçirijilik synagyny geçirýäris.Radiasiýa kesgitleýiş ulgamlarymyz önümlerimiziň senagat howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Netijede, öndürýän nasos hereketlendirijilerimiziň dürli basyş şertlerinde kemsiz işlemegini üpjün etmek üçin basyş we syzmak synaglaryny geçirýäris.

Sorag-jogap

1. Nädip nusga alyp bilerin?
Ilkinji sargyt almazdan ozal, nusga bahasyny we ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris.Ilkinji sargydyň içinde nusga bahasyny size gaýtaryp bereris.

2. Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: 30 günüň içinde.

3. Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

4. Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

5. Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
a) gaýtadan işleýän enjamlaryň takyklygy.
b) Önümçilik prosesinde berk gözegçilik.
ç) Önüm gaplamasynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin eltilmezden ozal ýerleri barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň