Çäge guýmak bilen polat derwezäniň klapan korpusyny guýuň

Gysga düşündiriş:

Haryt: Gum guýmak bilen polat derwezäniň klapan korpusy
Material: WCB / WCC / WC6, WC9 / LCC / LCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M;
Synp: 150/300/600/800/1500/2500
Agram aralygy: 100Kg-10000Kg
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015
Asyl nusgasy: Hytaý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Önümçilik prosesi:
Resin çäge guýmak prosesi

Önümçilik kuwwaty:
Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek

Hil resminamalary:
Ölçeg hasabaty
Fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

Döküm-polat-derweze-klapan-beden-gum guýmak1
Çäge guýmak bilen polat derwezäniň klapan korpusyny guýuň

Näme üçin bizden satyn almaly?

1. Biziň öz zawodymyz bar, şonuň üçin size zawodyň bahasyny berip bileris.
2. Biz hünärmen üpjün ediji, şonuň üçin öz tehniki işgärlerimiz we satuw toparymyz bar.
3. Töleg alanymyzdan soň derrew eltip bileris.
4. ISO9001: 2015 şahadatnamamyz bar we önümleri 100% barlamak üçin hünärmen enjamlarymyz bar.
5. Müşderilere hyzmat etmek üçin pul tygşytlamak.
6. Müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümler hödürlemek biziň wezipämizdir.
7. Müşderilerimiz üçin iň gowy hyzmaty hödürlemek biziň jogapkärçiligimizdir.
8. OEM we ODM hyzmaty elýeterli.

Düşündiriş

Klapan, orta akymyň ugruny we geçiş bölümini üýtgetmek üçin ulanylýar.Suwdan aşmak, kadalaşdyrmak, siňdirmek, barlamak ýa-da sowmak üçin ulanylyp bilner.Klapanlar üçin guýma suwuklyk turbageçirijilerindäki gözegçilik elementleri.Olar dürli ululykda elýeterlidir.

Klapan guýulmalary himiýa, nebithimiýa, nebit, kagyz, magdançylyk, elektrik energiýasy, suwuklandyrylan nebit gazy, azyk, derman, suw üpjünçiligi, zeýkeş, şäher, mehaniki enjamlar, elektronika senagaty bilen baglanyşykly dürli pudaklarda giňden ulanylýar. we şäher gurluşygy.

Bütin dünýäde klapan müşderileri üçin SND Foundry, klapan böleklerini ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.Barlag klapan, kebelek klapan, top klapan, derwezeli klapan, dolandyryş klapan, globus klapan, wilka klapan we ş.m. üçin dürli guýma klapan komponentlerini döredip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň