Takyk guýma bölekleri Poslamaýan polatdan maýa goýum guýma

Gysga düşündiriş:

Haryt: Takyk guýma bölekleri Poslamaýan polatdan maýa goýum guýma
Material: Poslamaýan polat (Dupleks hem girýär) / atylylyga çydamly polat / Uglerod polat / ergin polat we ş.m.
Reňk: Müşderileriň islegi
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Faceerüsti bejermek:Müşderileriň islegi
Hyzmat:OEM / ODM
Önümçilik prosesi:Maýa goýumlary
Synag ukyby:Spektrometr derňewi / Metallurgiýa derňewi / Dartyş synagy / Täsir synagy / Gaty synag / rentgen barlagy / Magnit bölejikleri kesgitlemek / Suwuk geçiş synagy / Magnit geçirijilik synagy / Radioaktiw kesgitlemek / basyş we syzmak synagy

Takyk guýma bölekleri Poslamaýan polatdan maýa goýum guýma8
Takyk guýma bölekleri Poslamaýan polatdan maýa goýum guýma9
Takyk guýma bölekleri Poslamaýan polatdan maýa goýum guýma7

Üstünlik

Poslamaýan polatdan ýasalan ýokary hilli maýa goýum böleklerini gözleýän bolsaňyz, maýa goýum önümlerimizden başga zat gözlemäň.Iň ýokary hil we takyklyk ülňülerinde öndürilen önümlerimiz, howa we awtoulag, senagat we oba hojalygy enjamlaryna çenli dürli pudaklarda amatlydyr.

Maýa goýum böleklerimiz poslamaýan polatdan, ýylylyga çydamly polatdan, uglerod polatdan we garyndy polatdan ybarat dürli materiallarda bar.Diýmek, aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän materialy saýlap bilersiňiz.Maýa goýum guýmak prosesinde ulanýan poslamaýan polat diňe bir güýçli we çydamly bolman, eýsem ajaýyp poslama garşylygy hem bolup, ony kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

Mundan başga-da, özboluşly aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän maýa goýum böleklerini öndürmäge mümkinçilik berýän aýratyn ölçeg opsiýalaryny hödürleýäris.Maşynlar üçin kiçi bölekler ýa-da ulaglar üçin uly bölekler gerek bolsa-da, talaplaryňyza laýyk gelýän önüm öndürip bileris.

Skilledokary hünärli hünärmenler toparymyz önümlerimiziň iň ýokary hil we çydamlylyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmäge bagyşlanýar we müşderilerimiz bilen özboluşly zerurlyklaryna we talaplaryna laýyk gelýän önümleri döretmek üçin elmydama begenýäris.

Sorag-jogap

1. Nädip nusga alyp bilerin?
Ilkinji sargyt almazdan ozal, nusga bahasyny we ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris.Ilkinji sargydyň içinde nusga bahasyny size gaýtaryp bereris.

2. Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: 30 günüň içinde.

3. Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

4. Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

5. Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
a) gaýtadan işleýän enjamlaryň takyklygy.
b) Önümçilik prosesinde berk gözegçilik.
ç) Önüm gaplamasynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin eltilmezden ozal ýerleri barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň