Takyk guýma deňiz enjamlary üpjünçiligi 316 Poslamaýan polat ýahta esbaplary

Gysga düşündiriş:

Haryt: Deňiz enjamlary bilen üpjün etmek 316 Poslamaýan polat ýahta esbaplary
Material: Poslamaýan polat (Dupleks hem girýär) / atylylyga çydamly polat / Uglerod polat / ergin polat we ş.m.
Reňk: Müşderileriň islegi
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Faceerüsti bejermek:Müşderileriň islegi
Hyzmat:OEM / ODM
Önümçilik prosesi:Maýa goýumlary
Synag ukyby:Spektrometr derňewi / Metallurgiýa derňewi / Dartyş synagy / Täsir synagy / Gaty synag / rentgen barlagy / Magnit bölejikleri kesgitlemek / Suwuk geçiş synagy / Magnit geçirijilik synagy / Radioaktiw kesgitlemek / basyş we syzmak synagy

Takyk guýma deňiz enjamlary üpjünçiligi 316 Poslamaýan polat ýahta esbaplary7

Üstünlik

Takyk guýulýan deňiz enjamlary bilen tanyşdyrmak - 316 poslamaýan polat ýahta enjamlary.Biziň önümlerimiz, ýahta esbaplarymyzyň dowamly gurulmagyny üpjün etmek üçin Duplex Polat, atylylyga çydamly polat, uglerod polat we garyndy polat ýaly ýokary hilli materiallardan gurlupdyr.Achhli ýahtalaryň dürli aýratynlyklarynyň bardygyny bilýäris, şonuň üçin sargytlary kabul edýäris we müşderileriň çyzgylaryna görä ölçeg berýäris.

Maýa goýum guýmak usulymyz önümlerimiziň takyk we takyk ölçeglerde bolmagyny üpjün edýär we olary ýahta enjamlary zerurlyklary üçin ideal edýär.316 poslamaýan polat materialymyz poslamaga we posa ýokary çydamly, ony deňizde ulanmak üçin amatly edýär.

Müşderilerimiziň kanagatlanýandygyna buýsanýarys we hil materiallarymyz we ajaýyp hyzmatymyz bilen jikme-jikliklere ünsümizi müşderilerimize iň soňky ýahta esbaplary bilen üpjün etjekdigine ynanýarys.

“Precision Cast Deňiz enjamlary” - 316 poslamaýan polat ýahta armaturlaryna maýa goýuň we berk deňiz gurşawyna çydap bilýän çydamly we estetiki taýdan ýahta armaturlary bar.

Sorag-jogap

1. Nädip nusga alyp bilerin?
Ilkinji sargyt almazdan ozal, nusga bahasyny we ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris.Ilkinji sargydyň içinde nusga bahasyny size gaýtaryp bereris.

2. Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: 30 günüň içinde.

3. Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

4. Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

5. Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
a) gaýtadan işleýän enjamlaryň takyklygy.
b) Önümçilik prosesinde berk gözegçilik.
ç) Önüm gaplamasynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin eltilmezden ozal ýerleri barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň