OEM enjam bölekleri we awtoulag bölekleri maýa goýum guýma

Gysga düşündiriş:

Haryt: OEM enjam bölekleri we awtoulag bölekleri maýa goýum guýma
Material: Poslamaýan polat (Dupleks hem girýär) / atylylyga çydamly polat / Uglerod polat / ergin polat we ş.m.
Reňk: Kümüş
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Faceerüsti bejermek:Müşderileriň islegi
Hyzmat:OEM / ODM
Önümçilik prosesi:Maýa goýumlary
Synag ukyby:Spektrometr derňewi / Metallurgiýa derňewi / Dartyş synagy / Täsir synagy / Gaty synag / rentgen barlagy / Magnit bölejikleri kesgitlemek / Suwuk geçiş synagy / Magnit geçirijilik synagy / Radioaktiw kesgitlemek / basyş we syzmak synagy

OEM enjamlarynyň bölekleri8
OEM enjamlarynyň bölekleri7

Üstünlik

Qualityokary hilli OEM mehaniki bölekleri we awtoulag bölekleri gözleýärsiňizmi?Maýa goýum guýma hyzmatlarymyzy gözden geçiriň!Döwrebap guýma usullaryny we innowasiýa önümçilik amallaryny ulanyp, takyk aýratynlyklaryňyza takyk bölekleri öndürmekde ýöriteleşýäris.

Maýa goýum guýma hyzmatlarymyz, enjamlaryňyza ýa-da ulagyňyz üçin ajaýyp bölegi almagyňyzy üpjün edip, takyk zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän önümleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, OEM we ODM hyzmatlaryny hödürlemek bilen buýsanýarys, bu bolsa ýokary hilli materiallary we iň häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp, aýratynlyklaryňyza we dizaýnlaryňyza öndürip bileris.Müşderilerimiziň hil we takyklyk talaplaryny kanagatlandyrmagyň möhümdigine düşünýäris we bu wadany her gezek ýerine ýetirmegi wada berýäris.

Synag we derňew mümkinçiliklerimiz bu pudakda deňi-taýy ýok, önümlerimiziň ýokary hilli we ygtybarlylyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin birnäçe usullary ulanýarys.Spektrometr derňewinden başlap, dartyş synagyna çenli önümiňiziň aýratynlyklaryňyza laýyk gelmegini we dowamly gurulmagyny üpjün etmek üçin hiç bir daşy galdyrmaýarys.

Sorag-jogap

1. Nädip nusga alyp bilerin?
Ilkinji sargyt almazdan ozal, nusga bahasyny we ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris.Ilkinji sargydyň içinde nusga bahasyny size gaýtaryp bereris.

2. Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: 30 günüň içinde.

3. Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

4. Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

5. Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
a) gaýtadan işleýän enjamlaryň takyklygy.
b) Önümçilik prosesinde berk gözegçilik.
ç) Önüm gaplamasynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin eltilmezden ozal ýerleri barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň