Biz hakda

Siziň tarapyňyzdan keramcast hünärmeni

“Shengnada New Material Technology Co., Ltd.” köp ýyllap çäge guýmak işinde ýöriteleşendir.Döküm üçin keramiki çäge we demir guýma, polat, poslamaýan polat, alýumin we ş.m. materiallara metal guýma üpjün edýäris.

Kompaniýanyň tertibi

Keramiki gumy özleşdirmek we guýma pudagy boýunça hünärmen bolmak üçin SND gözleg we önümçilik, hil gözegçiligi we çäge guýmak işleriniň ähli görnüşlerinde ulanylmagy üçin hemişe ygrarlydy.Ösüş döwründe welaýat derejesindäki laboratoriýa gurduk we ýokary hilli gözegçilik otagyny gurduk, iki sany bilelikde maýa goýum guýma zawody we RCS, Sowuk guty, 3D çap etmek, çörek bişirmek we ş.m. guýmak prosesi bar.Jogapkärçilik, pragmatizm, hünärmen hemişe biziň iş garaýşymyzdy.Şanly asyr kärhanasyny döretmek biziň wezipämizdir.Toparymyz gözleg işlerinde, tejribe tejribelerinde, netijelilikde, ýokary hilli gözegçilikde we hyzmatda güýçli.Müşderileriň pikirleri we has köp işe gaýdyp gelmegi sebäpli abraýymyz we ygtybarlylygymyz berkdir.

zx

Hekaýamyz

Ilkibaşda keramiki gumlarymyzy düýbüne tanatanymyzda, köp adam "Gum satyjymy? Näçe?", "Bolýar, bilýärin, gidiň" diýip sorady.

Kärdeşlerimiz bilen pikir alyşanymyzda “Keramiki gum ulanylyşy nähili?”, Umuman jogap beriň“ Kim bilýär, biz diňe gumy satýarys."" Biz düýbüni tutujy adam däl, diňe özüň ediň ".

Bolýar, öz keramiki çägäňize düşünmeseňiz, beýlekiler bilen nädip tanyşdyryp bilersiňiz?Başga ppl muny nädip bilip we ulanyp biler?Nädogry programma bar bolsa, ýitgini kim çekip biler?

Şeýlelik bilen, toparymdaky agzalaryň hemmesine “Keramiki gumuňyza düşünmeli!Onuň häsiýetleriniň nämedigini bilmelisiňiz?Nähili ýüz tutmaly?Keramiki gum bilen duşuşanda guýmalar näme üýtgeýär?Döküm üçin näçe çykdajy azaldyň?Greenaşyl guýma nirede? ”

Müşderiler “Sen kim?” Diýip soranlaryndaYnam bilen jogap berip bilersiňiz:Biz siziň tarapyňyzdaky Ceracast hünärmeni!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Keramiki gumymyzy ökde bilmek üçin, Hytaýdan we Japaneseapon Cerabeads-dan her dürli keramiki çägeleri deňeşdirip, her dürli gury çägeleri we guýma biznes tehnologiýasyny öwrenýäris.Laboratoriýada çäge amallarynyň her görnüşini barlamak we gözlemek.Dürli gaznalarda tejribe alyň we seminarlara gatnaşyň we alyş-çalyş ediň…

Dökümler boýunça keramiki gumdan peýdalanmak üçin 2021-nji ýylyň 2021-nji ýylda Liugong zawodyna 3D çäge printerlerini bilelikde goýýarys, guýma önümçiligi üçin “Lihai Casting” bilen hyzmatdaşlyk etdik.Indiki meýilnama, doly keramiki çäge prosesi bilen bir doly awtomatlaşdyryş we ýokary derejeli guýma zawody gurmak isleýäris.

Indi keramiki gumymyz Resin bilen örtülen çäge, sowuk guty prosesi, Furan rezin çäge prosesi, Alkali fenolik rezin çäge prosesi, 3D çäge çap etmek, suw aýna prosesi, ýaşyl çäge prosesi, ýitirilen köpük prosesinde üstünlikli ulanyldy.

Görüşimiz

Greenaşyl gum, ýaşyl zawod!

Biziň wezipämiz

Qualityokary hilli önümleri we hyzmaty döretmegi, müşderileriň ynamdar, jemgyýet tarapyndan hormatlanýan, iň gymmatly we halkara derejesinde täsirli bir asyr kärhanasyny döretmegi ýüregine düwdi.

Işe bolan garaýyş

Jogapkärçilik Pragmatizm hünärmeni

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

hyzmatdaşlygy