Habarlar

 • GIFA 2024-de keramiki gum

  GIFA 2024-de keramiki gum

  Häzirki wagtda dünýädäki guýma pudagynda iň uly waka 2023 GIFA sergisidir.Töweregimdäki dostlar, müşderiler we käbir kärdeşler bu ajaýyp wakany görkezýärler.Şeng Nada hem şu gün bu tolgunma goşulmak üçin geldi.Sergä çylşyrymly bolmagyny arzuw edýärin ...
  Koprak oka
 • Keramiki gum güýçli meliorasiýa ukyby 50 gezek

  Keramiki gum güýçli meliorasiýa ukyby 50 gezek

  Keramiki gum müşderilerimiziň biri termiki meliorasiýa usuly bilen 50 gezek gaýtadan işledi, Esasan önümleri kebelek klapan, rezin bilen örtülen keramiki gum prosesi ýaly poslamaýan polat guýma, wideo boýunça her guýma ajaýyp....
  Koprak oka
 • Demir guýmalaryna aşa köp sanjym etmegiň netijeleri näme?

  1. Demir guýmalaryna aşa sanjym etmegiň netijeleri 1.1 Sanjym aşa köp bolsa, kremniniň düzümi ýokary bolar we belli bir bahadan ýokary bolsa, kremniniň çişligi peýda bolar.Iň soňky kremniniň düzümi standartdan ýokary bolsa, A görnüşli gra-nyň galyňlaşmagyna hem sebäp bolar ...
  Koprak oka
 • Keramiki guýma gumy bilen üpjün ediň

  METAL + METALLURGI TAAILAND 2019 2019-njy ýylyň 18-20-nji sentýabrynda Bangkok halkara söwda we sergi merkezinde üstünlikli geçirildi.20 ýurtdan we sebitlerden 200-den gowrak sergä, şeýle hem Hytaýdan, Taýlanddan, ABŞ-dan, Angliýadan, Germaniýadan, Fransiýadan gelenler ...
  Koprak oka
 • 133-nji kanton ýarmarkasynda SND guýulary!

  15-nji aprelden 19-njy aprel aralygynda “Conton ýarmarkasy” diýlip atlandyrylýan Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynyň birinji tapgyry üstünlikli geçirildi.COVID gutarandan soň ilkinji gezek we Hytaýyň iň uly sergisi, 1,26 milliondan gowrak adam gelýär, daşary ýurtly myhmanlar 80-e ýetýär ...
  Koprak oka
 • Biz kim

  SND köp ýyl bäri gum guýmak bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Yllaryň dowamynda müşderilerimize önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýäris.Keramiki gum we metal guýmak boýunça tejribämiz bilen buýsanýarys.Bu makalada kimdigimize serederis ...
  Koprak oka
 • Fewral aýynda Hytaýyň awtoulag senagatynyň ykdysady işi

  2023-nji ýylyň Baýdak aýynda Hytaýyň awtoulag önümçiligi we satuwy 2,32 million we 1,976 million awtoulag öndürer, bu bolsa degişlilikde 11,9 göterim we 13,5 göterim artar.Şolaryň arasynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilmegi we satuwy degişlilikde 552,000 we 525,000 boldy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin otlynyň relsleri poslamaýan polat däl-de, pasly demir?

  Otly ýoly otlynyň döredilen ylgaw ýoludyr we häzirki otly we demir ýol tehnologiýasynyň aýrylmaz re modeimi.Her kim, esasan, otly ýollarynyň hemmesiniň poslydygyny, hatda täze gurlan otly ýollarynyň hem şuňa meňzeýändigini görmeli.Rüsti ...
  Koprak oka
 • Dörediji adama altyn düzgünler

  Haýsy guýuda işleseňizem, uly ýa-da kiçi bolsaňyzam, gowy ýa-da erbet ... aşakdaky ýedi altyn düzgüni ýadyňyzda saklaň, şonda üstünlik gazanarsyňyz, geliň!Birinji: hereket Iş goldamaýar ...
  Koprak oka