Turbina bölekleriniň bug möhüri, guýma

Gysga düşündiriş:

Haryt turb Bugly möhür turbinaly bölekleriň polat guýma
Dürli turbinaly komponentleriň tehniki taraplaryny bilýän tehnokratlarymyz tarapyndan döredilen Bug turbinaly guýma önümleriniň doly görnüşini üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Olarda ýokary peýdalylyk bar we gurmak ýönekeý.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Material:ZG15Cr2Mo1 ; ZG15Cr1Mo1V ; ZG15Cr1Mo1 ; ZG13Cr9Mo1VNbN ; ZG13Cr10Mo1WVNbN ; ZG06Cr13Ni4Mo
Agram aralygy:100Kg-5000Kg
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň:Hawa
Bukja:müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Şahadatnama:ISO9001-2015
Asyl nusgasy:Hytaý

Bug-möhür-turbina-bölek-bölek-ogurlamak-guýmak2
Turbinaly bölekleriň bug möhüri göwre ogurlamak4

Düşündiriş :

Önümçilik prosesi:Çörek bişirilmeýän çäge guýmak prosesi
Önümçilik kuwwaty:Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek
Hil resminamalary:ululygy barada hasabat.
fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Döküm materialyna, emläk we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda bahalarymyz üýtgäp biler.Elbetde, zawodyň bahasy we ýokary hili kepillikdir.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny paýlaşarys.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, hil resminamalary, ätiýaçlandyryş ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris;Şahadatnamanyň asyl nusgasy we zerur bolan ýerlerde beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Adatça 2-3 aý bolýar.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Bank hasabymyzy TT / LC arkaly töläp bilersiňiz: öňünden 30% goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň