Burun turbinasynyň burun palatasy

Gysga düşündiriş:

Haryt: Bug turbinasynyň burun kamerasy
Material: ZG15Cr2Mo1;ZG15Cr1Mo1V;ZG15Cr1Mo1;ZG13Cr9Mo1VNbN;ZG13Cr10Mo1WVNbN
Agram aralygy: 100Kg-5000Kg
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015
Asyl nusgasy: Hytaý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Önümçilik prosesi:
Resin çäge guýmak prosesi

Önümçilik kuwwaty:
Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek

Hil resminamalary:
Ölçeg hasabaty
Fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

Burun-palata-bug-turbina1
Burun turbinasynyň burun palatasy3

Düşündiriş

Bug turbinaly komponentiň üýtgemegi ýa-da önümçilik zerurlyklary bar bolsa, maksatlaryňyza ýetmekde size nädip kömek edip biljekdigimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň, SND-de sizi goldajak hünärmenler topary bar.

Üstünlik

Powerokary hilli bug turbinaly burun jaýlarymyzy tanatmak - energiýa öndürmek zerurlyklary üçin möhüm komponentler.Bu önüm ZG15Cr2Mo1, ZG15Cr1Mo1V, ZG15Cr1Mo1, ZG13Cr9Mo1VNbN, ZG13Cr10Mo1WVNbN we ş.m. ýaly ýokary derejeli materiallardan ýasalýar.

Önümlerimiziň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin müşderiniň çyzgylaryna görä 100Kg-5000Kg agram diapazonyny we ululygyny üpjün edýäris.Özbaşdaklaşdyrma hem elýeterlidir, şonuň üçin sargydyňyza şahsy degişiňizi goşup bilersiňiz.

Bug turbinaly burun jaýlarymyz, howpsuz we ygtybarly daşamagy üpjün etmek üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda gaplanýar.Mundan başga-da, önümlerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelýändigini kepillendirip, önümlerimiz ISO9001-2015 kepillendirilýär.

Kompaniýamyzda önümlerimiziň hiline buýsanýarys we turbinaly burun jaýlary hem muňa ýol bermeýär.Hytaýda öndürilen önümlerimiziň ýokary hilli we ussatdygyny üpjün edýäris.Önümlerimiziň garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary boljakdygyna we pudagyňyzyň talaplaryny ygtybarly elektrik öndürip biljekdigine ynanýarys.

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Döküm materialyna, emläk we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda bahalarymyz üýtgäp biler.Elbetde, zawodyň bahasy we ýokary hili kepillikdir.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny paýlaşarys.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, hil resminamalary, ätiýaçlandyryş ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris;Şahadatnamanyň asyl nusgasy we zerur bolan ýerlerde beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Adatça 2-3 aý bolýar.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Bank hasabymyzy TT / LC arkaly töläp bilersiňiz: öňünden 30% goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň