CeramCast 60

Gysga düşündiriş:

Döküm pudagy üçin iň soňky sintetiki gum “CeramCast 60”.Bu innowasiýa önümi, Al2O3 esasynda öndürilip, ýokary täsirli galyp we ýadro çägesine öwrülýär.Ajaýyp sferik görnüşi bilen, CeramCast 60 ajaýyp netijeleri we yzygiderli ýokary netijeleri berýän gaz geçirijiligini hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Bitewi komponent düzümi
• Dänäniň ululygynyň paýlanyşy we howanyň geçirijiligi
• refrokary refraktorlyk (1825 ° C)
• Geýmäge, ezmäge we termiki zarba garşy ýokary garşylyk
• Az ýylylyk giňelmesi
• Sferik bolmagy sebäpli ajaýyp suwuklyk we doldurma netijeliligi
• Gum aýlaw ulgamynda iň ýokary meliorasiýa derejesi

CeramCast 60-1

Gum guýmak amallary

RCS (Resin bilen örtülen gum)
Sowuk guty çäge prosesi
3D çap çäge prosesi (Furan rezini we PDB Fenolik rezini goşuň)
Çörek bişirilmeýän çäge prosesi (Furan rezini we Alkali fenolik rezini goşuň)
Maýa goýum prosesi / ostitirilen mumy guýmak prosesi / Takyk guýma
Weightitirilen agram prosesi / Köpük prosesi
Suw aýna prosesi

CeramCast 60-2

Keramiki çägäniň eýeçiligi

Esasy himiki komponent Al₂O₃ 70-75%,

Fe₂O₃ < 4%,

Galla şekili Sferik
Burç koeffisiýenti ≤1.1
Bölekleýin ululyk 45μm -2000μm
Döwülme ≥1800 ℃
Köp dykyzlygy 1.8-2.1 g / cm3
PH 6.5-7.5
Arza Polat, Poslamaýan polat, Demir

Galla ululygynyň paýlanyşy

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS aralygy

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan
# 400 ≤5 15-35 35-65 10-25 ≤8 ≤2 40 ± 5
# 500 ≤5 0-15 25-40 25-45 10-20 ≤10 ≤5 50 ± 5
# 550 ≤10 20-40 25-45 15-35 ≤10 ≤5 55 ± 5
# 650 ≤10 10-30 30-50 15-35 0-20 ≤5 ≤2 65 ± 5
# 750 ≤10 5-30 25-50 20-40 ≤10 ≤5 ≤2 75 ± 5
# 850 ≤5 10-30 25-50 10-25 ≤20 ≤5 ≤2 85 ± 5
# 950 ≤2 10-25 10-25 35-60 10-25 ≤10 ≤2 95 ± 5

Düşündiriş

Bu gumyň iň görnükli aýratynlyklaryndan biri, esasy önümçilikde ulanylanda baglaýjy materiallaryň 50% -ini tygşytlamak ukybydyr.Aslynda, “CeramCast 60” bilen gazanyp boljak çykdajylary tygşytlamak möhümdir, bu bolsa islendik guýma işleri üçin gaty amatly wariant bolýar.

Çykdajylary tygşytlamakdan başga-da, “CeramCast 60” başga-da birnäçe täsirli aýratynlyklara eýe.Onuň birmeňzeş komponent düzümi, däne ululygynyň paýlanyşy we howanyň geçirijiligi talap edilýän programmalarda-da yzygiderli öndürijiligi üpjün edýär.1800 ° C çenli çeýeligi bilen, gum könelmegine, ezilmegine we ýylylyk urmagyna ýokary çydamly bolup, ony islendik guýma amaly üçin ygtybarly saýlaýar.

Malylylyk giňelmegine ýokary garşylygyna garamazdan, CeramCast 60, sferik görnüşi sebäpli ýokary suwuk we doldurgyçlydyr.Diýmek, her gezek yzygiderli hil we takyklygy üpjün edip, çylşyrymly şekilleri we dizaýnlary aňsatlyk bilen döretmek üçin ulanylyp bilner.Mundan başga-da, ýaryşyň göripligi bolan ajaýyp hilli kastingleri üpjün edip, onuň üstki görnüşi ikinji orunda durýar.

Emma bu hemmesi däl.“CeramCast 60” gum aýlaw ulgamynda iň ýokary meliorasiýa derejesine eýe.Diýmek, beýleki gury çägeler bilen deňeşdirilende az material biderek sarp edilýär we bu islendik ekerançylyk işleri üçin ekologiýa taýdan arassa we dowamly görnüşe öwrülýär.Bu gum bilen yzygiderli ýokary hilli netijelere ýetmek bilen uglerod aýak yzyňyzy peseldip bilersiňiz.

Sözümiň ahyrynda, guýma işiňiz üçin ýokary öndürijilikli sintetiki gum gözleýän bolsaňyz, “CeramCast 60” -dan başga bir zat gözlemäň. Birmeňzeş düzümi, durnukly ululygy paýlanyşy, könelmegine ýokary garşylyk, ýyrtylma we termiki zarba, ajaýyp suwuklyk, Gum aýlaw ulgamynda iň ýokary meliorasiýa derejesi, CeramCast 60 her gezek ýokary hilli netijeleri gazanmak isleýänler üçin tygşytly, ygtybarly we dowamly saýlawdyr.Bu gün özüňiz synap görüň we işiňizde edip biljek tapawudyny görüň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň